جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 186954
  تاریخ انتشار : 27 تیر 1395 10:22
  تعداد بازدید : 1679

  South African Yearbook of International Law

  South African Yearbook of International Law


  2000, Vol.25                 2010, Vol.35

  2001, Vol.26                 2011, Vol.36

  2002, Vol.27

  2003, Vol.28

  2004, Vol.29

  2005, Vol.30

  2006, Vol.31

  2007, Vol.32

  2008, Vol.33

  2009, Vol.34

   

  South African yearbook of international law, 2000, Vol.25

  Author

  Title

  Page to Page

  Rosalind H Thomas

  The EU South Africa Trade, Development and Cooperation Agreement: precedent orcomplicating factor?

  pp. 20-41

  Friedrich Soltau

  The right to participate in the debates of the Security Council

  pp. 1-19

  MG Cowling, MA Kidd

  CITES and the conservation of the African elephant

  pp. 189-226

  Patrick Vrancken

  The SADC legal and institutional framework for tourism

  pp. 180-189

  Gerhard Erasmus, Lyle Davidson

  Do South Africans have a right to diplomatic protection?

  pp. 113-130

  Neville Botha

  Treaty making in South Africa: a reassessment

  pp. 69-96

  MG Cowling

  The relationship between military necessity and the principle of superfluous injury and unnecessary suffering in the law of armed conflict

  pp. 131-160

  Neville Botha

  Extradition on the basis of treaty: section 5 of the Extradition Act 67 of 1962 considered

  pp. 245-255

  HCAW Schulze

  Declining and referring jurisdiction in international litigation: the Leuven/London Principles

  pp. 161-180

  D J Devine

  Prompt release of vessel and master

  pp. 227-232

  Mirelle Ehrenbeck

  South African participation in international organisations

  pp. 273-286

  Roland Henwood

  South African foreign policy and international practice 2000: an analysis

  pp. 287-311

  Erika de Wet, Hennie Strydom

  Implementing international humanitarian law: developments in South Africa and other jurisdictions with special reference to international war crimes tribunals

  pp. 42-68

  DJ Devine

  Compulsory dispute settlement in UNCLOS undermined?

  pp. 97-112

  South African yearbook of international law, 2001, Vol.26

  Author

  Title

  Page to Page

  JoAnn Schneeberger

  A labyrinth of tautology: the meaning of the term international agreement and its significance for South African law and treaty making practice

  pp. 1-40

  Hennie Srydom

  United Nations sanctions and Africa's wars of enrichment

  pp. 41-61

  Margaret Beukes

  Underwater cultural heritage: archaeological preservation or salvage?

  pp. 62-86

  John C Mubangizi

  International human rights protection for prisoners: which way South Africa?

  pp. 87-113

  Hercules Booysen

  Globalisation and international trade law

  pp. 114-131

  Phenyo Keiseng Rakate, Neil D McDonald

  Desperate measures? The protection of the environment through the law of armed conflict

  pp. 132-143

  Christa van Wyk

  Human rights and the Declaration of Helsinki: law and ethics in dialogue: a South African perspective

  pp. 144-155

  George N Barrie

  Sovereign immunities of states: acts iure imperii and acts iure gestionis: what is the distinction?

  pp. 156-164

  Hercules Booysen

  The EC-SA Free Trade Area: an area looking for adjacency and legal conformity

  pp. 165-173

  EC Schlemmer

  Investor protection and forum selection in bilateral investment treaties

  pp. 174-180

  JMT Labuschagne

  Immunity of the head of state for human rights violations in International Criminal Law

  pp. 180-191

  EC Schlemmer

  Citizenship, residence and locus standi: nationality and citizenship

  pp. 191-198

  JMT Labuschagne

  Criminal responsibility of children in international human rights law

  pp. 198-202

  EC Schlemmer

  Waiver in international arbitration

  pp. 202-211

  Chrystal Chetty

  Does the end justify the means? Interrogation methods and human rights: the Israeli experience and the way forward

  pp. 211-220

  M G Cowling

  International humanitarian law and the armed struggle in South Africa

  pp. 221-227

  Mirelle Ehrenbeck

  South African participation in international organisations

  pp. 261-279

  Roland Henwood

  South African foreign policy and international practice: 2001: an analysis

  pp. 280-307

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance: 2000

  pp. 308-324

  South African yearbook of international law, 2002, Vol.27

  Author

  Title

  Page to Page

  Tiffany de Waynecourt-Steele

  The contribution of the Statute of the International Criminal Court to the enforcement of international law in the fight of the experiences of the ICTY

  pp. 1-63

  Gerhard Erasmus, Gerhard Kemp

  The application of international criminal law before domestic courts in the light of recent developments in international and constitutional law

  pp. 64-81

  Hennie Strydom

  South Africa's response to international terrorism

  pp. 82-98

  M E Olivier

  Exploring the doctrine of self-execution as enforcement mechanism of international obligations

  pp. 99-119

  Leon Wessels

  Derogation from human rights : a possible dispensation for Africa and southern Africa

  pp. 120-139

  DJ Devine

  Relevant factors in establishing a reasonable bond for prompt release of an vessel under article 292(1) of the UN Convention on the Law of the Sea 1982

  pp. 140-149

  Drie Tladi

  Can the wolf protect the lamb? Free trade regimes as instruments towards sustainable development

  pp. 149-158

  PHG Vrancken

  The South African baseline

  pp. 158-170

  Louis J Kotze

  The interpretation of claims for pure economic loss under section 1(6)(c) of the Hazardous and Noxious Substances Convention

  pp. 171-192

  Michael Cowling

  The African Union : an evaluation

  pp. 193-205

  Margaret Beukes

  Economic refugees : South African reality and international refugee law

  pp. 206-213

  Mirelle Ehrenbeck

  The development of aviation policy in Africa

  pp. 213-222

   

  Base points, baselines in median-line delimitation

  pp. 223-226

  EC Schlemmer

  The inevitable conflict : trade, environment, investment

  pp. 226-236

  JMT Labuschagne

  The European Court of Human Rights and the principle of legality in international criminal law

  pp. 237-247

  EC Schlemmer

  The immunity of state-owned ships

  pp. 248-255

  Kevin Hopkins

  The International Court of Justice and the question of sovereign immunity

  pp. 256-263

  A Van der Linde, JMT Labuschagne

  Parental access to children in international human rights law

  pp. 263-272

  EC Schlemmer

  Compliance with WTO obligations : trade and the environment revisited

  pp. 272-285

  Patrick Vrancken

  The application of the Patents Act 1978 in the South African exclusive economic zone

  pp. 286-291

  JMT Labuschagne

  Diplomatic immunity : a jurisdictional or substantive law defence?

  pp. 291-295

  Neville Botha

  The post-Constitution act of state : the need for further theoretical refinement

  pp. 295-305

  Patrick Vrancken

  How foreign is the EEZ?

  pp. 305-310

  Neville Botha

  Further questions and answers on extradition in the South African context

  pp. 311-322

  Roland Henwood, Brendan Vickers

  South African foreign policy and international practice in 2002 : an analysis

  pp. 324-346

  South African yearbook of international law, 2003, Vol.28

  Author

  Title

  Page to Page

  Johan D van der Vyver

  Ius contra bellum and American foreign policy

  pp. 1-28

  C Anyangwe

  African border disputes and their settlement by international judicial process

  pp. 29-58

  Hennie Strydom

  Peace and security under the African Union

  pp. 59-81

  Andre Mbata B Mangu

  Conflict in the Democratic Republic of Congo : an international legal perspective

  pp. 82-109

  N Barney Pityana

  Hurdles and pitfalls in international human rights law : the ratification process of the protocol to the African Charter on the establishment of the African Court of Human and Peoples Rights

  pp. 110-129

  JMT Labuschagne, Michele Olivier

  Extradition, human rights and the death penalty : observations on the process of internationalisation of criminal justice values

  pp. 130-156

  Gerhard Erasmus

  The incorporation of trade agreements and rules of origin : the extent of constitutional guidance

  pp. 157-181

  Mia Swart

  To recuse or not to recuse : how independent are the judges of international criminal tribunals

  pp. 182-199

  Dire Tladi

  Strong sustainability, weak sustainability, intergenerational equity and international law : using the Earth Chapter to redirect the environmental ethics debate

  pp. 200-210

  Patrick Vrancken

  The regulation of tourism in Antarctica

  pp. 210-225

  MG Cowling

  The Iraqi war and collective security

  pp. 225-238

  Andr Mbata B Mangu

  Immunities of heads of state and government: A comment on the indictment of Liberia's president Charles Taylor by the Special Court for Sierra Leone and the reaction of the Ghanaian government

  pp. 238-245

  Max du Plessis, Shannon Bosch

  Immunities and universal jurisdiction : the World Court steps in (or on?)

  pp. 246-262

  DJ Devine

  Provisional measures ordered by the International Tribunal for the law of the sea in the area of pollution

  pp. 263-275

  EC Schlemmer

  Investors protection in ASEAN

  pp. 275-285

  PHG Vrancken

  The protection of international tourism investment

  pp. 285-292

  EC Schlemmer

  Bilateral investment treaties, protection of shareholders, and ICSID

  pp. 292-300

  DJ Devine

  Short-circuiting the right to prompt release

  pp. 300-306

  EC Schlemmer

  Anti-dumping in the WTO framework

  pp. 306-317

  Neville Botha

  Extradition again before the Constitutional Court

  pp. 318-330

  Roland Henwood, Brendan Vickers

  South African foreign policy and international practice 2003 : an analysis

  pp. 347-367

  South African yearbook of international law, 2004, Vol.29

  Author

  Title

  Page to Page

  Tiyanjana Maluwa

  The African Union, the Southern African Development Community, and the New Partnership for Africa's Development : some observations on South Africa's contribution to international law-making and institution-building in Africa, 1994-2004 : symposium

  pp. 5-23

  ME Olivier

  The International Court of Justice and the development of international law over the past ten years

  pp. 23-31

  Percy B Mosieleng

  Challenges to international law and multilateralism : the significance of developments over the last decade

  pp. 32-41

  Neville Botha, Michele Olivier

  Ten years of international law in the South African courts : reviewing the past and assessing the future

  pp. 42-77

  Hennie Strydom

  Jus ad bellum and jus in bello in the South African Constitution

  pp. 78-104

  Patrick Vrancken

  Post-apartheid South Africa and the sea : first decade legislation (1994-2003)

  pp. 105-124

  EC Schlemmer

  South Africa and the WTO ten years into democracy

  pp. 125-135

  Andre Mbata B Mangu

  What future for human and peoples' rights under the African Union, New Partnership for Africa's Development, African Peer-Review Mechanism and the African Court?

  pp. 136-163

  Dire Tladi

  Sustainable development, integration and international law and policy : sombre reflections on World Bank efforts

  pp. 164-192

  Schulze, Christian

  Free trade zones and the facilitation and globalisation of trade

  pp. 193-202

  Werner Scholtz

  A few thoughts on section 231 of the South African Constitution, Act 108 of 1996

  pp. 202-216

  Mirelle Ehrenbeck

  The GATS annex on air transport services and the aviation industry's response

  pp. 217-228

  Margaret Beukes

  The protection and preservation of cultural heritage ten years into democracy in South Africa : an international perspective

  pp. 228-243

  Neville Botha

  Teaching international law in South Africa ten years into democracy

  pp. 243-254

  EC Schlemmer

  Foreign direct investment and umbrella clauses under BITs

  pp. 255-264

  George N Barrie

  ICJ jurisdiction over the Vienna Convention on consular relations

  pp. 264-267

  EC Schlemmer

  Gambling with GATS

  pp. 268-281

  Patrick Vrancken

  Submarine telecommunication cables in the territorial sea

  pp. 282-289

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance - 2004

  pp. 290-303

  South African yearbook of international law, 2005, Vol.30

  Author

  Title

  Page to Page

  Andrew Michie

  The provisional application of treaties in South African law and practice

  pp. 1-32

  Mia Swart

  Legality as inhibitor : the special place of nullum crimen sine lege in the jurisprudence of international criminal tribunals

  pp. 33-49

  Michael Cowling

  The relationship between the Security Council and the General Assembly with particular reference to the ICJ Advisory Opinion in the 'Israeli Wall' case

  pp. 50-81

  Denise Prevost

  'Operationalising' special and differential treatment of developing countries under the SPS Agreement

  pp. 82-111

  Max Du Plessis

  South Africa's response to American hostility towards the International Criminal Court

  pp. 112-127

  Ed Couzens

  The incorporation of international environmental law (and multilateral environmental agreements) into South African domestic law

  pp. 128-147

  Patrick Vrancken, Eugene Van der Berg

  The South African regulation of the conveyance of munitions by sea

  pp. 147-157

  Sabelo Gumedze

  The concept of 'peoples' in the African human rights system

  pp. 157-173

  Herman B. Van Heerden

  Extradition treaties negotiated since 1994

  pp. 173-192

  Funmilola T. Abioye

  Africa's drive towards self-monitoring : Nepad's peer review mechanism

  pp. 193-204

  Elina Steinerte, Rebecca MM Wallace

  Sovereign immunity - immunity of state officials - civil liability - jus cogens

  pp. 205-211

   

  The justiciability of an investment arbitration in terms of a BIT before the English courts

  pp. 211-221

  George N. Barrie

  The alien tort statute : the US Supreme Court finally speaks

  pp. 221-227

  EC Schlemmer

  Issues in investment treaty arbitration

  pp. 227-237

  ME Olivier

  Diplomatic protection - right or privilege?

  pp. 238-252

  Margaret Beukes

  South Africa and international co-operation in criminal prosecutions

  pp. 253-264

  Patrick Vrancken

  Legal challenges of fisheries management

  pp. 264-276

  Kevin Hopkins

  Can customary international law play a meaningful role in our domestic legal order : a short case study to consider

  pp. 278-289

  Roland Henwood

  South African foreign policy and international practice - 2005 - an analysis

  pp. 290-304

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance - 2005

  pp. 305-322

  South African yearbook of international law, 2006, Vol.31

  Author

  Title

  Page to Page

   

  African international scholars and their contribution to the development of international law

  pp. 1-18

  James Crawford

  The ILC's Articles on Diplomatic Protection

  pp. 19-51

  MP Ferreira-Snyman, GM Ferreira

  Global good governance and good global governance

  pp. 52-94

  Hennie Strydom

  Chronicles of United Nations reform

  pp. 95-140

  Elias M Ngolele

  The content of the doctrine of self-execution and its limited effect in South African law

  pp. 141-172

  JGS De Wet

  Highlights from the office of the Chief State Law Adviser (international law)

  pp. 173-178

  Michele Olivier

  Compliance with reporting obligations under international law : where does South Africa stand?

  pp. 179-195

  Martin Kunschak

  The African Union and the right to intervention : is there a need for UN Security Council authorisation?

  pp. 195-208

  Mirelle Ehrenbeck

  The United Nations Human Rights Council : establishment and first steps

  pp. 209-223

  Christo Botha

  If you can't be with the one you love, love the one you're with : a critical analysis of the latest South African anti-mercenary legislation

  pp. 224-231

  Dire Tladi

  Reflections on the rule of law in international law : the Security Council, international law and the limits of power

  pp. 231-243

  Stephen Pete, Max Du Plessis

  International law and reparations for the Atlantic Slave Trade : a case study in legal obfuscation

  pp. 243-262

  Rebecca M M Wallace

  Refugee law - particular social group - family as particular social group - membership thereof - female genital mutilation

  pp. 263-272

  Margaret Beukes

  The recognition of a right of access to government-held information by an international tribunal and the role of non-governmental organisations in the occasion

  pp. 273-286

  GN Barrie

  Reaction of USA courts to the ICJ Avena judgment

  pp. 287-293

  Neville Botha

  Functionaries and functions in extradition proceedings

  pp. 295-315

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance - 2005

  pp. 316-338

  South African yearbook of international law, 2007, Vol.32

  Author

  Title

  Page to Page

  Andre Mbata B Mangu

  The African peer-review mechanism and the promotion of democracy and good political governance in Africa

  pp. 2-24

  K G Balakrishnan

  Good governance in international law : an Indian perspective

  pp. 25-38

  Michele E. Olivier

  International and regional requirements for good governance and the rule of law

  pp. 39-52

  John King Gamble, Lauren Piera

  Good governance, non-state actors and international law : a cautionary note

  pp. 53-65

  Diego Quiroz

  Expanding international law to non-state actors (The corporation)

  pp. 66-84

  Andre Thomashausen

  The 'war on terror' in Africa in international law and state practice

  pp. 85-106

  Charlotte Ku

  Strengthening international law's capacity to govern through multilayered strategic partnerships

  pp. 107-123

  Hennie Strydom

  Will the Cotonou agreement succeed where Lome I - IV have failed?

  pp. 124-140

  Natalie Klein

  Non-state actors in inter-state litigation : beneficiaries or blameworthy?

  pp. 141-157

  Evadne Grant

  Accountability for human rights abuses : taking the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of human rights seriously

  pp. 158-179

  Rebecca M M Wallace

  Non-state actors in the context of refugee determination processes, with particular reference to the position of women

  pp. 180-207

  Greg Marks

  Governance and indigenous minorities in Australia

  pp. 208-221

  Coenraad Visser

  International intellectual property norm setting : democratising the World Intellectual Property Organization?

  pp. 222-232

  Mahulena Hofmann

  Environmental criteria as condition for space activities of non-state entities?

  pp. 233-246

  Werner Scholtz

  Northern NGOs, southern NGOs and international environmental law : the common interest of humankind is the interest of northern mankind!

  pp. 247-260

  Dejo Olowu

  Environmental governance and the accountability of non-state actors in Africa : a rights-based approach

  pp. 261-282

  Duncan French

  Managing global change for sustainable development : technology, community and multilateral environmental agreements

  pp. 283-290

  Rainer Hofmann

  Reparation for victims of war and non-state actors?

  pp. 291-311

  M G Cowling

  Outsourcing and the military : implications for international humanitarian law

  pp. 312-344

  Natalia Szablewska

  Non-state actors and human rights in non-international armed conflicts

  pp. 345-360

  Susana Camargo Vieira

  Brazil-South Africa : South-south cooperation for sustainable development

  pp. 361-375

  Tana Pistorius

  The impact of intellectual property law and policy on sustainable development

  pp. 376-395

  Dire Tladi

  Corporates and the flexible mechanisms in the climate change regime : the privatisation of sustainable development?

  pp. 396-405

  Irene-marie Esser

  A global perspective on African corporate governance : the protection of stakeholders' interests

  pp. 406-429

  Annelize Nienaber

  The accountability of states for human rights abuses by non-state actors during preventive HIV vaccine efficacy trials in Africa

  pp. 430-447

  Math Noortmann

  Women and the United Nations : who makes who matter?

  pp. 448-454

  Christina Knahr

  The role of non-state actors in international investment arbitration

  pp. 455-470

  JGS De Wet

  Highlights from the office of the Chief State Law Adviser (international law)

  pp. 471-484

  Patrick Vrancken

  Child trafficking and article 4 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  pp. 485-493

  EC Schlemmer

  Sovereign reliance on a state of necessity : always an acceptable defence?

  pp. 493-510

  Margaret Beukes

  The Refugees Act : disparity between the judiciary's management of South Africa's legal obligations towards refugees and that of the public servants entrusted with dealing with their affairs

  pp. 511-524

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance - 2006

  pp. 525-538

  M Jacobs

  Treaties : treaties and literature

  pp. 539-543

  South African yearbook of international law, 2008, Vol.33

  Author

  Title

  Page to Page

  Denise Prevost

  Private sector food-safety standards and the SPS Agreement : challenges and possibilities

  pp. 1-37

  Anna Kirk

  Corporations and human rights : two key developments

  pp. 38-61

  Lorenzo Cotula

  International law and negotiating power in foreign investment projects : comparing property rights protection under human rights and investment law in Africa

  pp. 62-112

  Werner Scholtz

  Different countries, one environment : a critical Southern discourse on the common but differentiated responsibilities principle

  pp. 113-136

  JGS De Wet

  Highlights from the Office of the Chief State Law Adviser (International law)

  pp. 137-146

  Gerrit Ferreira, Anel Ferreira-Snyman

  The constitutionalisation of public international law and the creation of an international rule of law : taking stock

  pp. 147-167

  Dire Tladi

  South African lawyers, values and new vision of international law : the road to perdition is paved with the pursuit of laudable goals

  pp. 167-184

  Michele Olivier, Funmi Abioye

  International environmental law : assessing compliance and enforcement under South African and international law

  pp. 184-216

  Max Du Plessis, Shannon Bosch

  Casting Lead and breaking rules : some reflections on the legality of Israel's recent attacks on Gaza

  pp. 217-227

  Margaret Beukes

  Zimbabwe in the dock : the Southern Africa Development Community (SADC) Tribunal's first decision

  pp. 228-243

  Michele Olivier, Marelie Maritz

  The brothers Chitayev in trouble : human rights abuses in Chechnya

  pp. 243-252

  Neville Botha

  Extradition, self-execution and the South African Constitution : a non-event?

  pp. 253-266

  Max Du Plessis

  A Chinese vessel in Durban with weapons destined for Zimbabwe

  pp. 267-278

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance - 2007

  pp. 279-299

  M Jacobs

  Treaties : treaties and literature

  pp. 300-304

  South African yearbook of international law, 2009, Vol.34

  Author

  Title

  Page to Page

  Max Du Plessis, Christopher Gevers

  Making amend(ment)s : South Africa and the International Criminal Court from 2009 to 2010

  pp. 1-27

  Nidal Nabil Jurdi

  Some lessons on complementarity for the International Criminal Court Review Conference

  pp. 28-56

  Dire Tladi

  The African Union and the International Criminal Court : the battle for the soul of international law

  pp. 57-69

  Shannon Bosch

  Journalists : shielded from the dangers of war in their pursuit of the truth?

  pp. 70-100

  Hennie Strydom

  The responsibility of international organisations for conduct arising out of armed conflict situations

  pp. 101-131

  Christa Rautenbach, Anel Du Plessis

  Fragmentation : friend or foe in the effective implementation of the Cultural Diversity Convention in South Africa?

  pp. 132-158

  JGS De Wet

  Highlights from the Office of the Chief State Law Adviser (International Law)

  pp. 159-168

  Max Du Plessis

  Seeking an advisory opinion on Israel's apartheid and colonial practices in the Occupied Palestinian Territories

  pp. 169-183

  EC Schlemmer

  Agreement between the Governments of South Africa and Zimbabwe for the Reciprocal Protection of Investments : a BIT too late - if at all?

  pp. 183-200

  David Abrahams, Ashley C Moorhouse

  The Iranian uranium enrichment programme : establishing whether the United States of America has the right to use pre-emptive self-defence against Iran

  pp. 200-222

  George N. Barrie

  Status of treaties entered into with indigenous peoples predating modern state practice

  pp. 223-232

  Michele Olivier

  An overview of cases before British courts during 2008-2009

  pp. 233-243

  Nazreen Shaik-Peremanov

  The Special Court of Sierre Leone's last judgmen

  pp. 243-252

  Neville Botha

  Rewriting the Constitution : the 'strange alchemy' of Justice Sachs, indeed!

  pp. 253-267

  Yolanda Spies

  Trends and developments in South African foreign policy : 2009

  pp. 268-288

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance - 2008

  pp. 289-303

  Rika Van der Walt

  Treaties : treaties and literature

  pp. 304-309

  South African yearbook of international law, 2010, Vol.35

  Author

  Title

  Page to Page

  Charles Riziki Majinge

  The progressive development of the laws of the African Union : examining the potential contribution of the African Union Commission on International Law

  pp. 1-35

  Werner Scholtz

  The day after no tomorrow? Persons displaced environmentally through climate change : AU law to the rescue?

  pp. 36-55

  Shannon Bosch

  Relief workers : the hazards of offering humanitarian assistance in the theatre of war

  pp. 56-79

  Dire Tladi

  Kampala, the International Criminal Court and the adoption of a definition of the crime aggression : a dream deferred

  pp. 80-96

  Hennie Strydom

  Prohibited weapons and the means and methods of warfare in the Rome statute

  pp. 97-110

  Abadir M Ibrahim

  The African Commission on Human and Peoples' Rights and human rights education : much buzzing, still no honey?

  pp. 111-132

  JGS De Wet

  Highlights from the office of the Chief State Law Adviser (International Law)

  pp. 133-147

  Roshana Kelbrick

  The Counterfeit Goods Act and its international equivalents

  pp. 148-163

  Christopher Gevers, Max Du Plessis

  Another stormy year for the International Criminal Court and its work in Africa

  pp. 163-180

  George Barrie

  Moving towards universal jurisdiction? United States Courts and the Alien Tort Statute

  pp. 180-198

  Andre Stemmet

  International law in action : the Office of the Chief State Law Adviser (International Law) at the Department of International Relations and Cooperation

  pp. 199-215

  Margaret Beukes

  The recognition of 'indigenous peoples' and their rights as 'a people' : an African first

  pp. 216-239

  GN Barrie

  Conferring habeas corpus on enemy aliens detained abroad in the course of an ongoing war

  pp. 239-248

  Nazreen Shaik-Peremanov

  First Review Judgment of the ICTY Appeals Chamber

  pp. 248-264

  Max Du Plessis, Malebakeng Forere

  Enforcing the SADC tribunal's decisions in South Africa : immunity

  pp. 265-269

  Neville Botha

  The broader influence of the International Covenant for the Protection of Civil and Political Rights in South African municipal law : do we need incorporation?

  pp. 270-277

  Yolanda Spies

  South Africa's foreign policy : 2010 overview

  pp. 278-303

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance - 2009

  pp. 304-323

  Rika Van der Walt

  Treaties : treaties and literature

  pp. 324-334

  South African yearbook of international law, 2011, Vol.36

  Author

  Title

  Page to Page

  Miguel Galvao Teles

  State succession and treaty survival between the predecessor state and the other state party

  pp. 1-36

  Arpita Gupta

  Constitutional pluralism, a recent trend in international constitutional law : European origins and the third world concerns

  pp. 37-60

  Annet Wanyana Oguttu

  Developing South Africa as a gateway for foreign investment in Africa : a critique of South Africa's headquarter company regime

  pp. 61-93

  Arnold N Pronto

  An introduction to the articles on the responsibility of international organisations

  pp. 94-119

  Rebecca M M Wallace, Fraser A W Janeczko

  The 2011 EU Directive on Combating Human Trafficking : does the United Kingdom comply?

  pp. 120-145

  JGS De Wet

  Highlights from the office of the Chief State Law Adviser (international law)

  pp. 146-162

  EAB Rudman

  Promoting conversations in a state-centric reality - queer and feminist perspectives on the consultative structure set up by the United Nations under article 71 of the UN Charter

  pp. 163-182

  Funmi Abioye

  Good governance and political stability in Africa : is the APRM working?

  pp. 183-201

  Werner Scholtz

  The African continent and the special situation/vulnerability principle in the climate change regime

  pp. 201-208

  Babatunde Fagbayibo

  Rethinking the African integration process : a critical politico-legal perspective on building a democratic African Union

  pp. 209-225

  Gus Waschefort

  The pseudo legal personality of non-state armed groups in international law

  pp. 226-236

  Arnold N Pronto

  The work of the Sixth Committee of the United Nations General Assembly in 2011

  pp. 237-260

  EC Schlemmer

  The Tanzanian Court of Appeal, functional immunity and the East African Development Bank

  pp. 261-282

  Michele Olivier, Neville Botha

  Prison conditions, HIV and mental illness as a bar to extradition : South Africa again in the crosshairs

  pp. 282-297

  Sandhiya Singh

  Constitutional and international law at a crossroads : diplomatic protection in the light of the Von Abo judgment

  pp. 298-307

  Christin Gowar

  The status of international treaties in the South African domestic legal system : small steps towards harmony in light of Glenister?

  pp. 307-325

  Yolanda Spies

  South Africa's foreign policy : highlights during 2011

  pp. 326-345

  Margaret Beukes

  Southern African events of international significance - 2010

  pp. 346-361

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
32